Sıkça Sorulan Sorular

Aşağıda bulamadığınız enstitümüzle ilgili sorular için lütfen bildirim yapınız.

Yüksek Lisansın ikinci öğretimi olur, doktora programlarının olmaz.

Lisansüstü dersler, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun görüşü, anabilim başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve dersleri hangi öğretim üyelerinin verileceği, anabilim dalı akademik kurulunun görüşü alınarak, anabilim dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Danışman tayin edilmesini takip eden dönemden itibaren.

Danışmanın açması halinde öğrenci uzmanlık alan dersini seçmek zorundadır.

Uzmanlık alan dersi kredisiz olup, başarılı/başarısız şeklinde değerlendirilir.

Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde internetten, belgelerin taranmış formatları yüklenerek yapılır. Kesin kayıtlar ise istenilen belgelerin aslıyla birlikte enstitü müdürlüklerinde yapılır.

Başvurularda istenen belgelerin aslı, noter onaylı örneği veya aslının ibraz edilmesi halinde ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir. Lisans diploması yurt dışından alınmış̧ ise Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş olma şartı aranır.

Tezli yüksek lisans programları için en az 55 ALES puanına; Doktora programları için yüksek lisans yapmış olanlar ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli fakülte diplomasına sahip olanların en az 60 ALES puanına; hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuracakların ise, en az 80 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına; Tezsiz yüksek lisans diplomasına sahip olup, lisans derecesi ile bütünleşik doktora programına başvuracakların en az 70 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olması gerekir.

Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede adayın not ortalamaları 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı onaylı transkript esas alınır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının dönüşüm tablosu kullanılır.

ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı, yabancı dil puanının %10’u alınarak toplanır. Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Kontenjanın 5 katı öğrenci sınava çağrılır.

Yerleştirme puanı, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve giriş sınavının %20’si alınarak toplanır. Toplam puanın en az 60 olması gerekir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve sözlü ve/veya yazılı giriş sınavı sonucunun %25’i alınarak toplanır. Bu toplamın en az 65 olması gerekir.

Lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri lisansüstü programından farklı alanlarda tamamlayanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri lisansüstü programı ile aynı alanda olduğu halde farklı üniversitede tamamlayanlara eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir

Bilimsel hazırlık programı en az on iki, en fazla yirmi dört kredilik ders yükünden oluşur.

Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış, en az üç ders almış ve başarmış; not ortalamasının tezli ve tezsiz yüksek lisansta en az 70, doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 80 olmalıdır.

Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve varsa yabancı dil puanının %10’u alınarak toplanır.

Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

Kendi mali imkânları ile lisansüstü eğitim yapmak üzere kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler ile bu Yönetmelikle belirlenen normal öğrenim süresini dolduran öğrenciler, örgün öğrenim tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci statüsünde olanlar kayıt yenilemek için katkı payı/öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar.

Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yaptırmayan ya da kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl devam etme hakkını kaybeder. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde kaydını yeniletemeyen öğrencilerin, devamsızlık sınırını aşmamak ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu enstitü yönetim kurulunca kabul edilmek koşuluyla kayıtları yenilenebilir.

Tez danışmanı ataması, yüksek lisans öğrencileri için birinci yarıyılın, doktora ve sanatta yeterlik öğrencileri için ikinci yarıyılın sonuna kadar yapılır.

Tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora çalışmalarına danışman, Senatonun belirlediği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından öğrencinin bağlı bulunduğu anabilim dalı kurulunun görüşü alınarak ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

Gerekli hallerde öğrencinin başvurusu ve/veya tez danışmanının önerisi, anabilim başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla tez danışmanı değişikliği yapılabilir. Ayrıca danışman öğretim üyesinin 6 aydan uzun süreli yurt dışında görevlendirilmesi durumunda yeni bir tez danışmanı atanır.

Yarıyıl başında, danışmanın görüşü doğrultusunda alacağı dersleri seçip ders kaydı yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders alma-bırakma günlerinde danışmanın görüşü doğrultusunda ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapabilir

Lisansüstü öğrenciler, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarından ders alabilir. Bu şekilde alınan derslerin kredi toplamı, ilgili programda öğrenim süresince alınması gereken toplam ders kredisinin %50’sini geçemez.

Lisansüstü öğrenciler, öğrenim süresince almakla yükümlü olduğu toplam ders kredisinin en fazla %50’sini aynı öğretim üyesinden alabilir.

Öğrencinin, özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dâhil, son beş yıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerden alınan dersler, eğitim programında eşdeğer olan veya yerine sayılabilecek ders varsa bu derslerle birlikte, yoksa alınan ders seçmeli olarak kendi kodu, adı ve kredisi ile birlikte öğrencinin not dökümüne işlenir. Kredi transferi yaptırılan derslerin kredi toplamı, öğrencinin öğrenim gördüğü programda tamamlamak zorunda olduğu asgari kredinin yarısını geçemez.

Yatay geçişler hariç, herhangi bir lisansüstü programı tamamlamada kullanılan kredili dersler, yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programına transfer edilemez. Lisans dersleri doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında veya yatay geçişle gelen öğrencilerden yüksek lisans programında tez aşamasında olanlar ile doktora programında yeterlik sınavında başarılı olanlardan %50 şartı aranmaz

Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye FD notu verilir.

Lisansüstü öğrencisi, başarısız olduğu dersleri tekrar almak ve başarmak zorundadır. Ancak başarısız olunan dersin zorunlu dersler hariç, takip eden yarıyılda açılmaması veya programdan kaldırılmış̧ olması halinde danışmanın görüşü doğrultusunda ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başarısız olduğu dersin yerine başka bir lisansüstü ders alabilir.

Sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç yedi gün içinde ilgili anabilim dalı başkanlığına yazılı olarak yapabilir. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilir. Değerlendirmede maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılarak ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir.

Tezli yüksek lisans programı 24 ulusal ve 120 AKTS kredisidir. Program en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programının bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’dir.

Tezli yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir.

Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl, uzatmayla azami altı yarıyıldır.

Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan; azami süre içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans tez önerisi; danışmanın denetiminde öğrenci tarafından hazırlanır, anabilim dalı kurulunda değerlendirilir ve en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar anabilim dalı başkanlıkları tarafından enstitüye teslim edilir. Tez konusu, enstitü yönetim kurulunun onayıyla kesinleşir.

Tez konusu ve önerisi üzerinde daha sonra gerçekleştirilmesi istenen değişiklikler, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılabilir.

Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tez bağlı bulunulan enstitüye teslim edilir. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

Tezin, jüri üyelerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on beş gün, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenci tez savunma sınavına alınır. Savunma sınavı eksik üye ile yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek anabilim dalı tarafından ilgili enstitüye bildirilir ve yeni bir sınav tarihi tespit edilerek on beş gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programı ile ilişiği kesilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, enstitü içerisinde aynı programın tezsiz yüksek lisans programı var ise, ilgili programa intibakı yapılarak ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezi hakkında “düzeltme” kararı verilen öğrencinin, sınav tarihinden itibaren en geç üç ay içinde düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunması gerekir. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin ilgili programdan ilişiği kesilir.

Belirlenen sınav tarihinde mazeretsiz olarak tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir. Sınavın yapıldığı tarihi takip eden beş iş günü içerisinde mazeretinin belgesini ilgili enstitüye sunmayan veya mazereti ilgili enstitü yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul edilmeyen öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz kredi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur

Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış̧ olması kaydıyla, lisans derslerinden de seçilebilir.

Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, ALES’ten en az 70 puan almak ve not ortalaması en az 80 olmak koşuluyla ders dönemini bitirdikten sonra ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına, enstitü kurulunun belirleyeceği kontenjan nispetinde geçiş̧ yapabilirler. Başvuran öğrencilerin sıralaması ALES puanının %50’si ve not ortalamasının %50’si toplanarak elde edilen puana göre yapılır. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler 24 ulusal kredi ve 240 AKTS kredisini gerektiren en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması; dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler 44 ulusal kredi ve 300 AKTS kredisi gerektiren en az on beş ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması almalı ve hazırlamalıdır.

Doktora programına yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, derslerin en çok iki tanesini, daha önce almamış olmaları ve bu derslere kayıtlı yüksek lisans öğrencisi bulunması koşuluyla, yüksek lisans programı dersleri arasından da seçebilirler. Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, almaları gereken en az on beş dersin, en çok yedi tanesini yüksek lisans programı için açılan dersler arasından seçebilirler.

Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler, danışmanın görüşü, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile mezun oldukları lisans programında almamış̧ olmaları koşuluyla lisans derslerinden ders seçebilir. Ancak alınacak bu lisans dersleri doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Doktora programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.

Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara talepleri halinde, enstitüde aynı programın tezsiz yüksek lisans programı var ise ilgili programa intibakı gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş̧ olmaları kaydıyla yapılarak tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya kabul edilmiş olanların ise tezlerini teslim edememeleri veya başarı ile savunamamaları halinde ilişikleri kesilir.

Kredili dersleri, seminer/seminerleri başarıyla tamamlayan öğrenci doktora yeterlik sınavına alınır.

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bir öğrenci, en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Belirlenen sınav döneminde yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir.

Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Doktora yeterlik sınav jürisi sözlü ve yazılı olarak yaptığı her bir sınavdan en az 75 alan öğrenciyi başarılı sayar. Sonuç, ilgili anabilim dalı başkanlığınca, yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye bildirilir.

Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda, zaruri haller dışında aynı jüri tarafından tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış̧ olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş̧ ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için, doktora tez konusu öğrenci ve danışmanı tarafından belirlenir ve anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

Doktora tez konusunun kesinleşmesinin ardından tez izleme komitesi danışman görüşünün alınması, anabilim dalı başkanlığının önermesi ve enstitü yönetim kurulu kararının onayı ile bir ay içerisinde kesinleşir.

Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. Tez izleme komitesinde görev alan öğretim üyesinin 6 aydan uzun süreli yurt dışında görevlendirilmesi durumunda üyelik görevi sona erer.

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, gerekiyorsa ilgili etik kurul onayını alarak, sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Tez önerisi reddedilen öğrenciye yeni bir danışman ile tez izleme komitesi atanabilir ve/veya yeni bir tez konusu belirlenebilir. Tez çalışmasına aynı danışman ve tez izleme komitesi ile devam eden öğrenci üç ay içinde; danışman/tez konusu/tez izleme komitesi değişen öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Süresi içerisinde tez çalışması raporunu sunmayan öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için Tez önerisi savunmasının ardından en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme kararı verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir.

Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.

Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla tezinin ciltlenmiş̧ en az üç kopyasını tez sınavına giriş̧ tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci yüksek lisans/doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde program ile ilişiği kesilir.

Lisansüstü öğrencilerine danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle enstitü yönetim kurulu kararıyla en fazla iki yarıyıl süreyle izin verilebilir. Bu süre bir yarıyıldan az olamaz.

İzin başvuruları ilgili anabilim dalına yapılır. Anabilim dalı başkanlığının görüşü ile enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

İzin döneminde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

İzni sona eren öğrenciler, enstitüye yazılı olarak başvurmak koşuluyla izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Kayıt yenilemeyen öğrencilerin yeniden ders kaydı yaptırmaları halinde geçen süreler öğrenim sürelerine sayılır.

Sağlık, askerlik, maddi ve ailevi nedenler, kamu görevlisinin Samsun dışında görevlendirilmesi, yurtdışı eğitim.

Öğrencinin izinli sayılabilmesi için, öğrenci izin formu ve sağlık kuruluşlarından alınmış sağlık raporu gereklidir. Öğrenci tez sınavına girip düzeltme almış olsa bile sağlık sebebiyle izinlerde rapor süresi kadar izin verilebilir.

Askerlik gerekçesiyle yapılacak başvurular, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen askere sevk tarihini izleyen otuz gün içinde enstitüye verildiği takdirde değerlendirmeye alınır. Öğrencinin izinli sayılabilmesi için, öğrenci izin formu ve askere sevk belgesi gereklidir. Ancak tez sınavına girip düzeltme alan öğrencilere askerlik nedeniyle izin verilmez.

Yüksek lisans veya doktora programlarındaki öğrencilere, ilk yarıyıl dâhil, maddi ve ailevi nedenlerle izin verilebilir.
 Maddi ve ailevi nedenlerle yapılacak izin başvuruları en geç ders kayıt haftası sonuna kadar yapılır. Maddi sebeplerle talep edilecek izinlerde öğrenci, öğrenci izin formunu, çalıştığı kurumdan çalıştığına dair belge; ailevi sebeplerle talep edilen izinlerde de ailesinin olağanüstü durumunu belgeleyen yazılı bilgi ve/veya belge ibraz edilmelidir.

Tez savunmasına girip düzeltme alan öğrencilere maddi ve ailevi nedenlerle izin verilmez.

Evet. Görevlendirme süresinin belirtildiği görevlendirme yazısı ibraz edilmelidir.

Yurtdışı eğitim amacıyla verilecek olan izinlerde eğitim programının öğrencinin bağlı olduğu enstitüde kabul edildiği programla ilişkili olması ve öğrencinin o programdaki gelişimine ya da programı tamamlamasına katkı sağlaması koşulu aranır. Tez savunmasına girip düzeltme alan öğrencilere yurtdışı eğitim nedeniyle izin verilmez.

Öğrenci izin formu, Yurtdışı eğitimin öğrencinin bağlı bulunduğu programdaki gelişimine veya programı tamamlamasına hangi açılardan katkı sağlayacağına dair yazılı bilgi, yurtdışında öğrenim göreceği kurumdan program süresinin de belirtilmiş olduğu kabul belgesi.

Öğrencinin yazılı başvurusu üzerine enstitü müdürlüğü, elektronik ortamda Askerlik Bölge Başkanlığına tecil başvurusu yapar. Enstitünün tecil işlemlerini yapabilmesi için başvuru sahibi daha önce başka bir kurumdan askerlik tecili yaptırmış ise onu iptal ettirmek zorundadır.

Tezsiz yüksek lisans öğrencisi için 18 ay; tezli yüksek lisans öğrencisi için 36+4 ay; doktora öğrencisi içinse 6 yıldır.

Yüksek lisans öğrencileri 32, doktora öğrencileri ise 35 yaşın üstünde ise tecil işlemleri yapılamaz.

Bir lisansüstü programından mezun olan öğrenci eşdeğer programa kayıt olur ise askerlik tecili yapılamaz. Askerlik tecilinin yapılabilmesi için bir üst öğrenime kayıt olmalıdır.

Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile mezuniyeti kesinleşen öğrenciler enstitü web sayfasındaki standart formlar arasında bulunan Lisansüstü Eğitim İlişik Kesme Formundaki ilgili bölümler onaylatılarak enstitüye başvuru yapılır.

Islak imzalı dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne şahsen veya posta ile başvuran öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile ilişik kesme işlemi gerçekleştirilir. İlgili öğrencinin harç borcu olması durumunda Üniversitemiz Harçlar Birimine başvuru yapması gerekmektedir.