2019-2020 Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru Takvimi ve Kontenjanlar

Yatay Geçiş Başvuru Takvimi İçin Tıklayınız..

Kontenjan Tablosu İçin Tıklayınız...

Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız...

Öğrenci kabülu aşağıda geçen ilgili yönetmelik maddesine göre yapılacaktır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları şunlardır: a) İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış, en az üç ders almış ve başarmış olma. b) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış olma. c) Not ortalamasının tezli ve tezsiz yüksek lisansta en az 70, doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 80 olma. (2) Yatay geçişler, eşdeğer eğitim veren yurt içi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı lisansüstü programları arasında yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalı her yarıyıl sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edebilecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını, enstitü müdürlüğüne bildirir. Kontenjanlar enstitü kurulunda görüşülerek Rektörlüğe sunulur. (3) Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte ilgili enstitü müdürlüğüne yaparlar. (4) Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve varsa yabancı dil puanının %10’u alınarak toplanır. Adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. (5) Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Lisansüstü programlara kayıt MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından duyurulur. Enstitü yönetim kurulu, her program için ilan edilen kontenjan sayısının en fazla iki katına kadar yedek aday belirleyebilir. (2) Yedek adayların kayıt işlemlerine akademik takvimde belirlenen sürelerde devam edilebilir. Eksik belge ile kesin kayıt yapılmaz. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.